مرکز تحقیقات روماتولوژی گیلان

 

ریاست مرکزتحقیقات روماتولوژی گیلان:

دکتر اصغر حاجی عباسی  – روماتولوژیست – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

 

  

مدیر مرکز تحقیقات روماتولوژی گیلان: 

 

دکتر پونه قویدل پارسا - دکتری حرفه ائی 

 

 

اعضا شورای پژوهشی مرکز تحقیقات روماتولوژی گیلان : 

 

 دکتر اصغر حاجی عباسی  – روماتولوژیست – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان 

دکتر احمدرضا جمشیدی -  روماتولوژیست – استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

دکتر علی منفرد -  نفرولوژیست – استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

دکتر افشین شفقی – گاستروانرولوژیست - استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

دکتر حبیب زینی – روماتولوژیست – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

دکتر ایراندخت شناور – روماتولوژیست – استادیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

دکتر بنفشه قویدل پارسا– روماتولوژیست – استادیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

دکتر پونه قویدل پارسا – دکتری حرفه ائی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

 

 

همکاران مرکز:تحقیقات روماتولوژی گیلان  

 

آرام عبید رحمانی - کارشناس ارشد روانشناسی بالینی