ریاست هسته تحقیقات روماتولوژی گیلان :

دکتر اصغر حاجی عباسی – روماتولوژیست – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

 

مدیر هسته تحقیقات روماتولوژی گیلان :

دکتر پونه قویدل پارسا - دکتری حرفه ائی

 

سایر اعضا:

دکتر احمدرضا جمشیدی -  روماتولوژیست – استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

دکتر علی منفرد -  نفرولوژیست – استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

دکتر افشین شفقی – گاستروانترولوژیست - استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

دکتر حبیب زینی – روماتولوژیست – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

دکتر ایراندخت شناور – روماتولوژیست – استادیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

دکتر بنفشه قویدل پارسا – روماتولوژیست – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

دکتر هوروش ابراهیمی – روماتولوژیست – استادیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

دکتر مهسا مهدی پور– روماتولوژیست – استادیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

دکتر نکیسا رفاهی بخش – روماتولوژیست – استادیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

 

همکاران هسته تحقیقات روماتولوژی گیلان:

آرام عبید رحمانی - کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 

آخرین بروز رسانی : 1402/07/18