مرکز تحقیقات روماتولوژی گیلان
 
آدرس:
رشت . خیابان سردار جنگل . بیمارستان آموزشی پژوهشی رازی. کدپستی 4144895655
 
تلفن و دورنگار:
33557988- 013
 
پست الکترونیک: