آرام عبید رحمانی(کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ) ، دکترشهره قربان شیرودی (دکتری روانشناسی بالینی ) ،دکتر جواد خلعتبری(دکتری روانشناسی بالینی)،  دکتر اصغر حاجی عباسی ( فوق تخصص روماتولوژی )
مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1392 ، دوره22،شماره  85  ،  15 - 22
 
 دکتر فرشته محمدی، دکتر حبیب زینی، دکتر اصغر حاجی عباسی، دکتر ایراندخت شناور و همکاران
مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دوره 23 شماره 90 ، 24-31
 
دکتر پونه قویدل پارسا و همکاران
 
آخرین بروز رسانی : 1400/06/29