مرکز تحقیقات روماتولوژی گیلان
 
 
مرکز تحقیقات روماتولوژی گیلان -  GRRC   فعالیت  پژوهشی خود را در پس از اخذ موافقت  معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بهمن سال 1390 به ریاست دکتر اصغر حاجی عباسی ( فوق تخصص روماتولوژی ) آغازنمود. این مرکز شامل 4 واحد تحقیقاتی به شرح زیر است :
 
1.واحد  لوپوس و استئوپوروز - دکتر اصغر حاجی عباسی
2.واحد  فیبرومیالژی و اسپوندیلوآرتروپاتی - دکتر بنفشه قویدل پارسا
3.واحد  استئوآرتریت و اسکلرودرمی - دکتر ایراندخت شناور
4.واحد آرتریت روماتوئید و کمردرد مکانیکال - دکتر حبیب زینی