وابستگی یا Affiliation 

Guilan Rheumatology Research Center, Department of Rheumatology, Razi Hospital, School of Medicine,Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran

 

هسته تحقیقات روماتولوژی گیلان، گروه روماتولوژی، بیمارستان رازی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

 

 

 

ایمیل ها 

دکتر اصغر حاجی عباسی  -hadjiabbasi.asghar@gmail.com

دکتر ایراندخت شناور ماسوله - shenavar44@yahoo.com

دکتر حبیب زینی - zayeni_h@yahoo.com

دکتر بنفشه قویدل پارسا - bghavidelparsa@gmail.com 

دکتر پونه قویدل پارسا - pooneh.gil@gmail.com

 

اسامی 

 دکتر اصغر حاجی عباسی  - Hajiabbasi, Asghar

دکتر ایراندخت شناور ماسوله - Shenavar, Irandokht

دکتر حبیب زینی - Zayeni, Habib

دکتر بنفشه قویدل پارسا - Ghavidel - Parsa, Banafsheh 

دکتر پونه قویدل پارسا - Ghavidel Prasa, Pooneh

 

OrchidID

 دکتر اصغر حاجی عباسی  -  https://orcid.org/0000-0001-7892-7664

دکتر ایراندخت شناور ماسوله  - https://orcid.org/0000-0002-3967-7022

دکتر حبیب زینی - https://orcid.org/0000-0002-2537-5170

دکتر بنفشه قویدل پارسا - https://orcid.org/0000-0002-9033-1756

دکتر پونه قویدل پارسا - https://orcid.org/0000-0002-2050-464X

آخرین بروز رسانی : 1402/02/17