1. بیماریهای روماتیسمی و حاملگی (سال 1389)

 دکتر اصغر حاجی عباسی، دکتر حبیب زینی، دکتر ایراندخت شناور 

 2. آرتروز (سال 1390)

دکتر اصغر حاجی عباسی، دکتر ایراندخت شناور ، دکتر حبیب زینی، دکتر بنفشه قویدل پارسا 

3. اسکلرودرمی (سال 1391)

 دکتراصغر حاجی عباسی ، دکتر ایراندخت شناور ، دکتر حبیب زینی 

4. داروهای گیاهی آیرودیک و روماتولوژی (سال 1392)

دکتراصغر حاجی عباسی ، دکتر ایراندخت شناور ، دکتر حبیب زینی

5. دارو های بیولوژیک در بیماریهای روماتیسمی (سال 1393)

دکتراصغر حاجی عباسی ، دکتر ایراندخت شناور ، دکتر حبیب زینی

6 درمانهای مکمل و آلترناتیو در بیماریهای روماتیسمی (سال 1394)

دکتراصغر حاجی عباسی ، دکتر ایراندخت شناور ، دکتر حبیب زینی

7. طب فیزیکی و روماتولوژی (سال 1395)

دکتراصغر حاجی عباسی ، دکتر ایراندخت شناور ، دکتر حبیب زینی

 8. پاراکلینیک در روماتولوژی (سال 1396)

دکتراصغر حاجی عباسی (مولف اصلی کتاب) ، دکتر ایراندخت شناور ، دکتر حبیب زینی

9. اسپوندیلوآرتروپاتی ها (سال 1397)

دکتراصغر حاجی عباسی ، دکتر ایراندخت شناور ، دکتر حبیب زینی

10.استئوپوروز (سال 1398)

دکتراصغر حاجی عباسی ، دکتر ایراندخت شناور ، دکتر حبیب زینی

11.واسکولیت (سال 1399)

دکتراصغر حاجی عباسی ، دکتر ایراندخت شناور ، دکتر حبیب زینی

12.روماتولوژی سالمندان (سال 1400)

دکتراصغر حاجی عباسی ، دکتر ایراندخت شناور ، دکتر حبیب زینی

13.روماتولوژی در پیوند با بیماری های خون و انکولوژی (سال 1401)

دکتراصغر حاجی عباسی ، دکتر ایراندخت شناور ، دکتر حبیب زینی

آخرین بروز رسانی : 1402/09/29