مرکز تحقیقات روماتولوژی گیلان
 
 
1. بیماریهای روماتیسمی و حاملگی
 دکتر اصغر حاجی عباسی، دکتر حبیب زینی، دکتر ایراندخت شناور 
 
 2. آرتروز
دکتر اصغر حاجی عباسی، دکتر ایراندخت شناور ، دکتر حبیب زینی، دکتر بنفشه قویدل پارسا 
 
3. اسکلرودرمی
 دکتراصغر حاجی عباسی ، دکتر ایراندخت شناور ، دکتر حبیب زینی 
 

4. داروهای گیاهی آیرودیک و روماتولوژی

دکتراصغر حاجی عباسی ، دکتر ایراندخت شناور ، دکتر حبیب زینی
 

5. دارو های بیولوژیک در بیماریهای روماتیسمی

دکتراصغر حاجی عباسی ، دکتر ایراندخت شناور ، دکتر حبیب زینی
 

6. درمانهای مکمل و آلترناتیو در بیماریهای روماتیسمی

دکتراصغر حاجی عباسی ، دکتر ایراندخت شناور ، دکتر حبیب زینی
 

7. طب فیزیکی و روماتولوژی

دکتراصغر حاجی عباسی ، دکتر ایراندخت شناور ، دکتر حبیب زینی